جلسه ۷

شیوه مؤثر سخن گفتن با جوان
خود جوان باید کاری کند
رفتار طبیعی، عامل ناکامی در آرزوها

  • زندگی معمولی، نتیجه رفتار معمولی و طبیعی
  • ضرورت رفتار متفاوت و برنامه ریزی شده

آرزو باید بلند باشد

  • شکست حتمی آرزوهای کم و متوسط
  • معنای بلندترین آرزوها

آرزوهایمان را بهتر بشناسیم

  • عمق آرزوهایمان را کشف کنیم
  • شناخت آرزوها، کلید معرفت های بنیادین

راه و شرط رسیدن به آرزوهای دنیایی و ظاهری
فایل pdf جلسه
دریافت صوت جلسه

Best casino live online reviews.