جلسه ۱۴ حکمت و نورانیت دل

دل زنده نیازمند نور است
نور و دل

دیدن زیبایی ها و زشتی با نور
رفع خستگی دل با نور حکمت

اثر حکمت در نورانیت دل

معنای حکمت و حکیم
ضرورت وجود حکمت در کنار دین

فایل pdf خلاصه مطالب جلسه

دریافت صوت جلسه

جلسه ۱۴ حکمت و نورانیت دل

دل زنده نیازمند نور است
نور و دل

  • دیدن زیبایی ها و زشتی با نور
  • رفع خستگی دل با نور حکمت

اثر حکمت در نورانیت دل

  • معنای حکمت و حکیم
  • ضرورت وجود حکمت در کنار دین

فایل pdf خلاصه مطالب جلسه

دریافت صوت جلسه

Best casino live online reviews.