جلسه ۵

عمیق تر شدن لذت های جوانی با اکتساب صفات پیری
اقرار به فانی شدن، یکی از صفات پیری
ثمرات اقرار به زمان و فانی شدن در جوانی

  1. عبور از شادی های بیهوده
  2. تعادل در غم و شادی
  3. آمیختن درایت پیری با شور جوانی
  4. اقتدار پیری در دوران جوانی

دریافت فایل pdf جلسه

دریافت صوت جلسه

Best casino live online reviews.