معرفی کتاب شریف « مصباح الشریعه »
انگیزه های لازم برای زهد

 • انگیزه اول: کمال اجتماعی با فرهنگ زهد
  • ضرورت بیشتر زهد برای رهبران و مسؤولان
  • بدون زهد جامعه دزد می شود
  • آفت های سیاست بدون زهد
 • انگیزه دوم: تحمل آسان فقر با زهد
 • انگیزه سوم: ممکن نبودن زندگی مؤمنانه بدون زهد
  • زهد، راه رسیدن مؤمن به دنیا
  • زهد، زمینه ساز توبه و استغفار

درک حقیقت دین، مبنای زهد
حدیث زهد در کتاب شریف مصباح الشریعه

دریافت صوت جلسه

Best casino live online reviews.