جلسه ۳

اثر تربیتی توجه به طبیعت پذیری

باید این نامه را چشید
حکمت شروع نامه با بیان تلخی های پیری

  • ساده بودن درک پیری نسبت به مرگ
  • جوان باید جوانی کند
  • اقسام پیری
  • کفایت وجدان برای ترک بسیاری از گناهان
  • توجه به پیری، مسیر آدم شدن

انسان، موجودی با ابعاد گوناگون
فایل pdf جلسه
دریافت صوت جلسه

Best casino live online reviews.