جلسه ۶

عبور از تلخی ظاهری، راه رسیدن به شیرینی حقیقی
آرزو و جوانی
تناسب جوانی و دین داری
معنا، اقسام و کارکرد آرزو

  • معنای آرزو
  • اقسام آرزو
    • آرزوهای پست، مانع درک واقعیت
    • آرزو، نیرویی برای عمل و حرکت

راه های استفاده درست از آرزو

  1. توجه به اجل و پایان زندگی
  2. سوق دادن آرزو به سمت خدا

اهمیت داشتن آرزوهای بزرگ

  • حیله شیطان علیه آرزوهای بزرگ
  • تناسب اعطای خداوند با آرزوها

فایل pdf خلاصه جلسه

دریافت صوت جلسه

Best casino live online reviews.