• رئیس حکومت اسلامی نمایندۀ مردم نیست، بلکه نمایندۀ خداست.
  • حفظ قاطعیت و اقتدار حاکم جامعۀ اسلامی وظیفۀ کیست؟

دریافت جلسه پنجم دوره ی مظلوم مقتدر

Best casino live online reviews.