• نپذیرفتن اقتدار ولی خدا مساوی است با پذیرفتن اقتدار طاغوت
  • انعطاف و اقتدار در جوامع غربی و در جوامع اسلامی

دریافت جلسه هشتم دوره ی مظلوم مقتدر

Best casino live online reviews.