• وصف مظلومیت امیرالمؤمنین (علیه السّلام) مدح اوست.
  • دفاع از مظلوم، سخت تر است یا دفاع از مظلوم مقتدر؟

دریافت جلسه دوم دوره ی مظلوم مقتدر

Best casino live online reviews.