تفاوتی میان سیره اهلبیت وجود ندارد
عطوفت و سهل گیری رسول خدا

  • عطوفت و سادگی، قسمت غالب سیره
  • تفاوت کیاست و زرنگ بازی در سیره بزرگان اهل حق
  • شاخصه های زرنگ بازی چیست؟

سخت گیری و غضب رسول خدا
عظمت سخت گیری و سهل گیری پیامبر و ائمه

دریافت صوت جلسه

Best casino live online reviews.