جلسه ۸

چگونگی رهایی از ولایت طاغوت

چرا بعضی ها گرایش به ولایت طاغوت دارند؟

 • ولایت طاغوت، سرپرستی زورگویانه
 • علل گرایش به ولایت طاغوت
 • ولایت مطلقه طاغوت

چگونگی رهایی از ولایت طاغوت

 1. رهایی جامعه بشری از ولایت طاغوت
  • تاکید بر دشمنی با ولایت طاغوت
  • چرا ولایت آسیب پذیر است؟
  • تثبیت جایگاه ولایت
 2. رهایی فرد از ولایت طاغوت

دریافت صوت جلسه

Best casino live online reviews.