جلسه ۳

ولایت ستیزی؛ یک جریان دائمی در تاریخ
دلایل اولویت نگاه به ولایت از بعد روانی
ویژگی های روحی- روانی ولایت گریزی و ولایت پذیری
خطبۀ غدیر و اثبات غربت ولایت پیامبر
فرازمانی بودن مخالفت با ولایت بر اساس قاعده ضعف ایمان

  • ریشه یابی روحی- روانی ولایت ستیزی
  • ارتباط لعن های قرآنی با موضوع ولایت
  • حسادت؛ ریشۀ مخالفت با ولایت
  • چگونه نسبت به ولایت حسادت نداشته باشیم؟
  • حسادت و امتحان ولایت

دریافت صوت جلسه

 

Best casino live online reviews.