جلسه ۵

ریشه یابی پدیده نفرت از ولی خدا

مقدمه « پیش نیازهای رهایی از ولایت طاغوت »

 • درک چگونگی شکل گیری مفهوم ولایت در جامعه
 • درک مفهوم ولایت طاغوت
 • روشنگری نسبت به ولایت طاغوت و ایجاد نفرت و مقابلۀ همگا نی نسبت به آن
 • درک این مفهوم که بین پذ یرش ولای ت طاغوت و خدا، راه سومی نیست

چگونگی و چرایی شکل گیری نفرت از ولی خدا

 • آیا عدالت ولی خدا می تواند موجب نفرت آحاد مردم از او شود؟
 • آیا تبلیغات سوء به تنهایی می تواند باعث نفرت از ولی خدا شود؟
 • آیا صرف گناه می تواند موجب نفرت از ولی الله شود؟
 • آیا به خطر افتادن منافع می تواند موجب نفرت از ولی الله شود؟
 • آیا حب مقام به تنهایی می تواند باعث نفرت از ولی خدا شود؟
 • ارتباط نفرت از ولی الله با ایمان

ریشۀ نفرت از ولی الله در کلام حضرت زهرا(س)

 1. دلیل آشکار نفرت تیزی شمشیر علوی
 2. دلیل پنهان نفرت از خودگذشتگی ولی الله
 • چگونه خوب بودن کسی باعث نفرت از او می شود؟

پدیده رشد تصاعدی نفرت از ولی الله
معجزه رشد تصاعدی محبت به ولی الله

دریافت صوت جلسه

Best casino live online reviews.