مروری بر مباحث گذشته
ولایت گریزان با معجزه هم ولایت پذیر نمی شوند
بهانه های ولایت گریزان در قرآن
امتحان ولایت یک امتحان شفاهی و حضوری است
ریشۀ ولایت گریزی در وجود انسان

  • فطرت انسان ولایت غیر خدا را نمی پذیرد
  • طبیعت ولایت ستیز انسان، بستری برای امتحان ولایت پذیری

شخصیت شناسی ولایت گریزان
ایمان به طاغوت و نتایج آن

  • رهایی از ولایت طاغوت
  • طغیان گری و طغیان زدگی نتیجۀ پذیرش ولایت طاغوت

دریافت صوت جلسه

Best casino live online reviews.