جلسه ۷

بستر پدید آمدن مفهوم ولایت

بستر پدید آمدن مفهوم ولایت
مفهوم طاغوت
طاغوت در قرآن
طاغوت کیست؟
رعایت کرامت انسانی توسط پیامبران
مظاهر طغیان
مرز طغیان
چرا ایمان آوردن به ولی الله سخت است؟

دریافت صوت جلسه

Best casino live online reviews.