(تالار فردوسی دانشگاه تهران ـ نیمسال اول تحصیلی ۸۸- ۹۸ ـ هشت جلسه)
‫معرفی بحث‬


‫مفهوم ولایت در اعتقادات دینی ما جایگـاه ویـژه ای دارد بـه گونـه ای کـه در‬ ‫روایات، رکن رکین دین و مهمتر از سایر ارکان دین، مانند نماز و روزه و حـج و‬ ‫زکات شمرده شده و شرط قبولی سایر اعمال نیز به حساب آمده است… ولایـت‬ ‫مهم ترین عامل شکل گیری حوادث تاریخ اسلام نیز میباشد…. *امـروزه جامعـه‬ ‫بشری هم به صورت سلبی و هم به صورت ایجـابی بـا مفهـوم ولایـت مواجـه‬ ‫است. . . . * باید در مورد ولایت وانواع و اقسام آن صحبت کرد. زیرا پدیـده ای‬ ‫که امروز مردم جهان در حال تجربه کردن و لمـس کـردن آن هـستند، همـانی‬ ‫است که ولایت نامیده میشود. که اگر ظالمانه و نابجـا بـود، و تحـت امـر خـدا‬ ‫نبود، میشود ولایت طاغوت، که آثار آن مردم را آزار داده و بن بستهـای خـود‬ را نشان میدهد.‬
بحث از ولایت در چنین شرایطی از دو جهت اهمیت دارد: یکی اینکه تکلیـف‬ ‫خود را با ولایت طاغوت در جهان روشن کنیم و دیگر از این جهت که، تکلیـف‬ ‫خود را با ولایت خدا مشخص کنیم… *مسأله ای کـه اهمیـت فـوق العـاده دارد؛‬ ‫این است که چگونه ولایت خدا را بر حیات بشر، در زنـدگی فـردی و اجتمـاعی‬ حاکم کنیم؟ عمق آن تا کجاست؟ چگونه تحقق پیدا میکند؟‬
‫این مسأله گمشده بشر است؛ بحث دینی یا مذهبی نیست. میتواند یک بحث‬ ‫نجات بخش برای بشر باشد.‬ ‫بنابراین در مسأله ولایت، باید تکلیـف خـود را بـا تحقـق ولایـت خداونـد در‬
‫زندگی بشر، و نیز با ولایت طاغوت مشخص کنیم. نه اینکـه صـرفاً منـاظره ای‬ ‫میان شیعه وسنی ایجاد کرده باشیم. قرآن کریم نیز این گونه نگاه نکـره اسـت.‬
‫میفرماید: شما اساسی تر به مسأله ولایت نگاه کنید. آن گاه بـسیاری از مـسائل‬ فرعی در این میان، خود به خود حل خواهد شد.‬

فایل pdf خلاصه مطالب مجموعه

خرید اینترنتی در فروشگاه بیان معنوی

Best casino live online reviews.