جلسه ۶ پیچیدگی اداره انسان ها

روش های کنترل ظلم
توجه به دو نوع ظلم در جهان امروز
ظلم پنهان
بحثی در «روش های تاثیرگذاری» در سریال ها
دو ملاک اساسی برای استفاده از قدرت
رعایت نکردن استقلال انسا نها، مهمترین اتهام به ولایت
ولایت تامین کننده سه نوع استقلال

  • استقلال عقلی
  • استقلال عاطفی
  • استقلال عملی

دریافت صوت جلسه

Best casino live online reviews.