جلسه ۵ پنج ویژگی قدرت مرکزی در استفاده محدود از ابزار قدرت

قدرت مرکزی باید دست چه کسی باشد؟
ظلم نظم یافته
ظلم در نظام سرمایه داری
ترجیح ظلم منظم
استفاده محدود اولیای خدا از ۵ ابزار قدرت مرکزی

  • علت علاقۀ جوان ها به حکومت غربی
  • چرا در قرآن نام ۱۲ امام ما نیامده است؟

نحوه تاثیرگذاری هنر در روح انسان
ضد معجزه های پیغمبر
لزوم استفاده محدود از ابزار تبلیغی، نقد برخی فیلم ها
در غرب، بدون اجازه مردم، علاقه های او را تغییر می دهند
سیاسی کاری و مرز استفاده از آن

دریافت صوت جلسه

Best casino live online reviews.