جلسه دهم نقد تمدن غرب؛ ولایت در ایران

وضعیت جامعۀ بشری
رسالت هنرمندان ما
رسالت دولت ما
چند مثال در نقد نظام غرب

  • عوارض انسانی نظام جزا و پاداش
  • هیچ فضیلتی در نظام غربی به عنوان فضیلت انسانی دیده نمی شود
  • ارزش راست گویی در جامعۀ غربی

ولایت در ایران
توجه به فضایل ولی و غفلت از جایگاه ولی (مظلومیت ولی)

دریافت صوت جلسه

Best casino live online reviews.