جلسه هفتم عوامل مظلومیت ولی

مروری بر آثار رعایت کرامت انسانی توسط مرکز قدرت
آزادی در حکومت ولایی و به بردگی کشیدن انسا نها در غرب
مظلومیت ولایت در جایگاه قدرت مرکزی
۱. اولین عامل مظلومیت: کمی یار از خواص جامعه
۲. سستی طرفداران ولی در میان عموم مردم

  • ولی خدا به یاران نزیدکش سخت می گیرد، نه به مردم
  • چرا مردم علی را یاری نکردند؟
  • امام حسن)ع) و امام حسین(ع) را عموم مردم کشتند

۳. مظلومیت ولی در مواجهه با قدرت طلبان
۴. مظلومیت ولی در مواجهه با منفعت طلبان
۵. نبودن معنویت

دریافت صوت جلسه

Best casino live online reviews.