جلسه نهم علل ولایت گریزی

ادامۀ بررسی برخی آیات قرآن
تبیین ولایت گریزی
۱. ذهنیت غلط و برداشت نادرست نسبت به ولایت

  • چرا خدا در ما گرایش های بد قرار داده، بعد می گوید خوب باش؟
  • بحثی در هدایت استعدادها (چگونه؟)

۲.رفتار ناصحیح بعضی از پیروان ولایت
۳.دون همتی و بلند نظر نبودن
۴.عدم اعتماد به امر خدا
۵.سوء ظن به ولی خدا

  • یشه های سوء ظن به ولی خدا
  • ریشه های تاریخی عدم اعتماد به حضرت علی(ع)

۶. کمبود معنویت و تمایل به کفار
۷.کمبود معنویت و تنفر از حق
۸. حسادت
۹. جهالت
۱۰. خودخواهی
۱۱. کورکورانه

دریافت صوت جلسه

Best casino live online reviews.