جلسه ۴ ضرورت دخالت خدا در قدرت مرکزی

پاسخ به سوالات

  • مقاومت در برابر تسخیر شدن را باید کاهش داد، یا افزایش؟
  • آیا رقابت، موجب رشد انسان ها نمی شود؟

لزوم دخالت خدا در اصلاح قدرت مرکزی

  • عاجز بودن عقل بشر از درک پیچیدگی های اداره انسا نها در مقام نظر
  • صعوبت امر اداره انسانها در مقام عمل
  • ضمانت اجرایی شدن اداره انسا نها
  • مثال فوتبال

پیچیدگی اداره مردم و مرز استفاده از ۵ ابزار قدرت

دریافت صوت جلسه

Best casino live online reviews.