• پاسخ به سوالات
 • تا چه حد باید تسلیم نظام تسخیری شد؟
 • آیا ما نباید سعی کنیم مدیر شویم؟
 • رابطه ولایت و محبت و تفاوت آنها
 • زمینه ها و دلائل اجتماعی امر ولایت
  • ۱. تفاوت انسان ها
  • ۲. ضرورت وجود نظام تسخیری
  • ۳. وجود عوارض سوء نظام تسخیری
  • ۴. امکان بهره برداری مناسب از حیات در بستر پذیرش تفاوت ها و
 • نظام تسخیری
 • علت نیاز به یک سرپرستی مطلق و همه جانبه
 • بررسی امکان نظارت و کنترل بشری بر چرخه حیات در نظام تسخیری
  • به صورت فردی؟
  • به صورت جمعی؟

دریافت صوت جلسه

Best casino live online reviews.