عوارض نظام تسخیری و راه های کنترل آن

 • عوارض یک نظام تسخیری( ۹ عارضه)
 • با این عوارض چه کنیم؟
 • علت مقاومت طبیعی در مقابل تسخیر شدن
 • کمک های خدا برای جلوگیری از تسخیر شدن نابجای انسان ها
 • نقد راه حل های ارائه شده برای نظام تسخیری
  • نقد حکومت مردم بر مردم
  • نقد راه حل رقابت احزاب
  • نقد کنترل قدرت توسط رسانه ها
 • پاسخ به سوالات

دریافت صوت جلسه

Best casino live online reviews.