• محدوده بحث
  • سه جریان؛ ولایت پذیری، ولایت گریزی و ولایت ستیزی
  • عوارض بحث از ولایت
  • ولایت، موضوعی اجتماعی و فردی
  • رابطه ولایت با محبت
  • تعریف ولایت
  • ولایت گریزی طبیعی
  • ولایت و سرپرستی هایی که الان در جوامع بشری وجود دارد
  • تفاوت ها عامل بوجود آمدن نظام تسخیری
  • ضرورت آموزش مدیریت پذیری در جامعه

دریافت صوت جلسه

Best casino live online reviews.