چگونه دیگران را قانع کنیم نماز بخوانند؟
تصور اشتباه از نماز خوب
تعریف نماز خوب

  • کاهش نقایص زندگی
  • تنظیم روح آدمی
  • آباد کردن دنیا
  • کلید مقامات مادی و معنوی

برخی از آثار نماز خوب
سادگی و راحت بودن نماز خوب
نماز ابتدایی، رعایت ادب

  • نماز در مرحله اول، رعایت ادب است، نه عشق بازی
  • خدا آداب نماز را واجب کرده، نه حال و گریه را

دریافت صوت جلسه

Best casino live online reviews.