نماز، تنظیم کننده روح آدمی
رعایت ادب، قدم اول نماز
بی ادبی در میان مسیحیان اروپا

  1. گرفتن ادب از مسیحیان، ریشۀ جنایت های اسرائیل
  2. بی ادبی در میان مسیحیان
  3. آموزش بی ادبی در فیلم های غربی
  4. لزوم آموزش ادب به بچه ها
  5. بی ادبی، علت فروپاشی خانواده ها در غرب
  6. قانونی کردن بی ادبی به پدر و مادر در غرب
  7. ثمرات ادب
  • وقتی که انسان کم می آورد
  • کنترل کننده هوای نفس
  • لذت از زندگی

ثمره ی ادب ورزی هنگام نماز

دریافت صوت جلسه

Best casino live online reviews.