فلسفه ی تکراری بودن نماز
آثار نماز مؤدبانه

  • حقارت دنیا در چشم انسان
  • استقلال شخصیت
  • سایر فواید…

نماز متفکّرانه
نماز، راه خودسازی

دریافت صوت جلسه

Best casino live online reviews.