مشکلات جامعۀ هم عصر پیامبر که مانع از تأثیرپذیری مردم از سیره می شد

  1. مردم ظرفیت شناخت حضرت را نداشتند
  2. خوب در جامعه کم بود تا بتوانند خوبتر بودن را تشخیص بدهند غربت پیامبر
  3. حرمت شکنی پیامبر (یکی دیگر از مشکلات درک سیره در عصر پیامبر)

تأثیرات فوق العاده پیامبر بر اصحاب با وجود مشکلات فراوان
چرا تعداد خوبانِ جامعه، بعد از رسول خدا کم بودند؟
بهره برداری ما از تأثیرات فوق العاده پیامبر

دریافت صوت جلسه

Best casino live online reviews.