أسیر بسیره جدی و ابی .یعنی قیام من قیامی مهربانانه است .

  • دلایل مهربانانه بودن قیام امام حسین
  • نتیجۀ قیام مهربانانه چیست؟
  • یعنی من شورشی نیستم « أسیر بسیره جدی و أبی »
  • منطق، صبر و مهربانی، روش برخورد حق با باطل

مرز این مهربانی چیست؟

  • چرا امام حسین تسلیم مردم کوفه نشد؟
  • رعایت مرز مهربانی در صلح امام حسن و قیام امام حسین
  • ادامۀ تحلیل مهربانی ها و مرز آن در سیره

سوء استفاده از مهربانی جبهۀ حق

دریافت صوت جلسه

Best casino live online reviews.