روش تربیتی رسول اکرم

  • اجرای حق با ترویج آن (تربیت) متفاوت است
  • روش پیامبر: تسامح در اجرای حق برای تربیت

لزوم تأسی به سیره تربیتی رسول اکرم برای حفظ وحدت مسلمین
تلاش اهلبیت برای حفظ وحدت

  • بازگشت به بحث ضرورت وحدت شیعه و سنی در جهان امروز
  • بازگشت به تلاش اهلبیت برای حفظ وحدت
  • بازگشت به ضرورت حفظ وحدت مسلمین در جهان امروز

روش صبورانه اهلبیت در دفاع از حق؛ چرا و چگونه؟

  • چرا امام حسین(ع) برای حق، قیام کردند؟

دریافت صوت جلسه

Best casino live online reviews.