لذت معنوی، یکی دیگر از فوائد مطالعه سیره
رفتارهای عادی و تعجب برانگیز پیامبر را چگونه ببینیم؟

  • دید صحیح از رفتارهای عادی پیامبر
  • دید صحیح از رفتارهای تعجب برانگیز پیامبر
  • عظمت مقام پیامبر را در رفتارهای ایشان باید در نظر بگیریم
  • تواضع داشتن در برخورد با سیره
  • تکبر داشتن نسبت به اولیاء خدا و نتایج آن
  • معرفت، نتیجۀ تواضع
  • نقش محرم و روضه در افزایش تواضع نسبت به اهلبیت

دریافت صوت جلسه

Best casino live online reviews.