تطابق شاکله دین، با شاکله ما و با شاکله هستی، کار دینداری را ساده می کند
استفاده غلط از آزادی و آگاهی
استفاده غلط از «احساس» و نشناختن خواست واقعی دل

  • هوای نفس؛ عامل گمراهی از راه فطرت
  • آگاهی هایی که ما را به اشتباه می اندازد
  • علم ناقص؛ مقدمه توکل و ایمان به خدا
  • جایگاه گمان در علوم انسانی دانشگاهی
  • از نتایج علم نیم بند

دریافت صوت جلسه

Best casino live online reviews.