تدبیر معنوی برای مواجه شوندگان با دین

  • پرداختن به کارهای هنری و فرهنگی
  • سهل گیری، روانشناسی دینی و برنامه ریزی برای مواجه شوندگان با دین
  • معرفی دین، از نقد شبهات غرب مهمتر است
  • هدف برنامه ریزی، تسلیم منطقی مردم در مقابل دین است نه ایمان آوردن
  • اثر محبت اهلبیت بر پرورش عقل و حکمت
  • نقطه ثقل برنام هریزی معنوی بر پرورش حکمت و عقل است

دریافت صوت جلسه

Best casino live online reviews.