رفتار بر اساس تکلیف
رفتار بر اساس تمایلات
رفتار بر اساس تشخیص

  • دشواری عمل بر اساس تشخیص
  • عمل به تکلیف از رفتار بر اساس تشخیص و تمایل راحت تر است
  • در تشخیص و تکلیف، تدبیر مهم است و در تمایلات، تزکیه
  • راهنمایی و راهکاری برای تشخیص صحیح

دریافت صوت جلسه

Best casino live online reviews.