مبارزه با نفس برای متعادل ماندن
معنای درست مبارزه با نفس

 • چرا برای خوب بودن و خوب ماندن، نیاز به مبارزه با نفس داریم؟
 • دو تلقی از مبارزه با نفس

تأثیر محبت اهلبیت(ع) در به تعادل رسیدن انسان

 • محبت به اهلبیت(ع)، عقده و کمبود را از بین می برد
 • آثار محبت به اهلبیت(ع): توکل، عدم حب دنیا، شجاعت….
 • بی توجهی به محبت اهلبیت(ع) در تعلیمات دینی
 • محبت به اهلبیت(ع)؛ تنها راه خوب شدن

دقت های لازم برای تدبیر معنوی

 1. « اولویت ها » فهم عمیق از دین و شناخت
 2. عدم تدبیر معنوی در کتا بهای درسی
 3. تغییر اولویت ها؛ اهتمام اصلی شیطان
 4. توجه به تفاوت های فردی در برنامه ریزی معنوی
 5. چگونه محبت به اهلبیت(ع)، ایجاد حکمت می کند

دریافت صوت جلسه

Best casino live online reviews.