جلسه ۹ : چرا اجرای دین سخت است؟
عمل به دستورات دین سختی ندارد.
سختی اجرای دین در آقایی آن است.
تربیت برای پیام سخت دین، از خانواده شروع می شود.

دریافت صوت جلسه

Best casino live online reviews.