جلسه ۸ : علت دشمنی عمیق مردم کوفه با امام حسین (ع)

جلسه ۸ : علت دشمنی عمیق مردم کوفه با امام حسین (ع)
سقوط دفعی در امتحانات الهی
زمینه قبلی در دشمنان امام حسین (ع)
اتفاقی معنوی در مواجه با آدم های خوب

دریافت صوت جلسه

Best casino live online reviews.