عرب جاهلی و خصوصیات او
فرهنگ و تمدن بالای اعراب
۱.ادبیات بسیار قوی
۲. حضور ادیان الهی
۳. پذیرفتن روسا و حکام خوب
۴. صفات اجتماعی برجسته
بالا بودن سطح کار پیامبر علت سرپیچی مردم

دریافت صوت جلسه

Best casino live online reviews.