عقل انفع منافع را تشخیص می دهد
نقش عقل و حس در انتخاب بهشت و جهنم
عقل به دنبال انتخاب برتر است

دریافت صوت جلسه

Best casino live online reviews.