مشکلات نبودن عقل برای استفاده از علم
عقل مانع گمراهی در اثر علم ناتمام است

دریافت صوت جلسه

Best casino live online reviews.