• عشق، یک رکن عقل است
  • معنای درست عشق
  • سنخیت عقل و عشق در قرآن کریم
  • معنای لغوی عشق در عربی و فارسی
  • عاقل، عاشق چیست؟

دریافت صوت جلسه

Best casino live online reviews.