مصائب سیاسی امام حسین

  • توجه به حوادث دردناک کربلا
  • توجه به امامت امام حسین (ع)
  • توجه به بعد شخصیت اخلاقی عاطفی امام حسین (ع)

بهتر نیست به جای گریه برای امام حسین، به حال وضع خراب خودمان گریه کنیم؟

  • توجه به ابعاد سیاسی اجتماعی کربلا

دریافت صوت جلسه

Best casino live online reviews.