• فرصت حضور در مناصب سیاسی
  • خصلت های سیاست مداران
    • از خودگذشتی
    • شجاعت
  • ضرورت طرح ویژگی های سیاسیون در سطح جامعه (آغاز جلسه ۸ )

دریافت صوت جلسه

Best casino live online reviews.