علل پیشرفت مقدماتی غرب

  • استعمار دیگر کشورها
  • استفاده از علوم مسلمانان
  • جنگ های داخلی
  • استعمارگری
  • موقعیت ممتاز شیعه در جهان اسلام

تأثیر منابع رو زمینی اروپا در موقعیت آنها
تأثیر پیشرفت ایران در کشورهای منطقه
نفوذ یهود در کشورهای دیگر
بیداری تدریجی مردم غرب

دریافت صوت جلسه

Best casino live online reviews.