. زنده بودن مکان و زمان و ماندگاری تاثیر اعمال ما بر آنها
۲. تاثیر اعمال ما بر جسم ما
۳. فرصت استثنایی محرم به واسطه تاثیر امام حسین(ع) در عالم

دریافت صوت جلسه

Best casino live online reviews.