برداشت های بد از شعارهای عاشورا
دادن جانِ بی ارزش، ارزشی ندارد
زیبایی زندگی، منافاتی با بی علاقگی به دنیا ندارد
زیبایی های زندگی در عاشورا
تلویزیون، زیبایی زندگی را از بین می برد

توانایی برای اداره زیبای زندگی
عاشورا و زندگی زیبا
روضه را کسانی می فهمند که زیبا زندگی می کنند
زندگی زیبا، ارزش فدا کردن دارد

دریافت صوت جلسه

 

Best casino live online reviews.