امام حسین(ع) و درس خوب زندگی کردن
برخی ایرادات تولیدات تلویزیونی

  • فلسفه حرمت برخی گناهان
  • بی توجهی به فلسفه تحریم قمار در برخی از مسابقات تلویزیون
  • پایین بودن سطح معرفتی کارگردانان ما
  • فقدان حکمت در تولیدات تلویزیون
  • برنامه های تلویزیون مردم را برای ماهواره آماده م یکند
  • انتقاد ما، از کارهای خوب صدا و سیما است
  • کارگردانان ما

امام حسین(ع) و درس خوب زندگی کردن
چه کسانی راحت از زندگی دست برم یدارند؟
راه چشم و دل سیر شدن
راه های اصلاح زندگی

  1. اصلاح نگاه به زندگی
  2. شناختن خصوصیت های زندگی

شناخت زندگی این دنیا
زندگی محل رؤیت نشانه های خدا و عطشناک شدن برای آن دنیاست

دریافت صوت جلسه

Best casino live online reviews.