داشتن یک زندگی خوب، باعث بقاء ما و نابودی تمدن غرب

  • زندگی غربی، یک زندگی غیر انسانی است
  • خوب زندگی گردن ما به روشی غیر از سرمای ه داری، راه نابودی تمدن
  • غرب
  • آینده درخشان ایران
  • روش پیروزی ما بر غرب: ارائه برنامه زندگی
  • ضرورت تقلیدی نبودن برنامه زندگی

اهمیت حفظ استقلال و عدم دلبستگی به پاداش

  • انجام کار بدون پاداش
  • حفظ استقلال مردم در روش ائمه(ع)

تاثیر جزا و پاداش های فوری
تاثیر شرطی شدن
استقلال شخصیت و شرطی نبودن اولین اصل زندگی خوب

  • اصل آزادی و استقلال
  • استقلال انسان در تربیت و دینداری

دریافت صوت جلسه

Best casino live online reviews.