دلایل محترم بودن زندگی

 1. زندگی، محل رؤیت نشانه های خدا است
 2. زندگی، هدیه خدا به ما است
 3. آینده عجیب زندگی
 4. زندگی، ظرفی برای زنده بودن

ویژگی های زندگی آخرت و زندگی دنیا

 • رابطه اعمال دنیا بر چگونگی آخرت
 • مرگ، قسمتی از زندگی است
 • باور مرگ، زندگی را اصلاح می کند
 • تلویزیون قدرت تمرکز را از آدم م یگیرد
 • اثر منفی موسیقی بر اراده
 • کوتاه بودن زمان این دنیا، تحمل مشکلات را آسان می کند
 • توجه به فانی بودن زندگی دنیا، لذت را معقول میکند

دریافت صوت جلسه

Best casino live online reviews.